Lopen tussen de rails

In de archiefstukken komt een verslag voor over Herman Oud, die in Zwolle van het tijdelijke NCS-station bij de Willemsvaart naar het nieuwe (huidige) Staatsstation tussen de rails gelopen had (de kortste weg):

Herman Oud, geboren en wonende in Kampen, heeft omstreeks tien uren in den avond van den 12 October 1867 te Zwolle zonder toestemming, vanwege de bestuurders der dienst van de Centraal Spoorweg, geloopen langs dien spoorweg en wel tusschen de spoorstaven, tusschen het hulpstation van den Staats Spoorwegen en het in de nabijheid daaraan gelegen wisselpunt in den spoorweg Zwolle - Kampen.

Procesverbaal is op 13 October opgemaakt door Rijksveldwachter Giel Berghuijs te Zwolle.
Volgens Artikel 35 en 54 van de wet van 21 Augustus 1859 is het verboden zonder toestemming van de bestuurders der dienst te loopen of te rijden langs de spoorweg.
Volgens Artikel 54 bedraagt de maximum boete fl. 1,- tot fl. 100,- of een gevangenisstraf van 1 dag tot één maand, tezamen of afzonderlijk.

Het vonnis op 12 december 1867 luidt als volgt:

Herman Oud wordt veroordeeld tot een geldboete van fl. 5,- alsmede de kosten van het geding, deze zijn verhaalbaar bij lijfsdwang, met de bepaling dat zo de veroordeelde de boete niet betaald binnen 2 maanden, na daartoe te zijn aangemaand, deze wordt vervangen door gevangenisstraf van één dag, terzake van het buiten toestemming der bestuurders van eene spoorweg, langs den spoorweg te loopen te Zwolle den 12 October 1867.

De kosten van het geding:

Den Griffier voor afschriften aan den Heer Officier fl. 0,28½, voor 1 artikel van dezen staat  fl. 0,02½ en de boete à fl. 5,00 is in het totaal fl. 5,31.

Wij, president van de Correctionele Kamer der Arrondissements-Regtbank te Zwolle, hebben ter requisitie van den Heer Officier bij dezelve Regtbank, den vorenstaanden staat gesloten ter somma van vijf gulden één en dertig cent.

Gelasten, dat overeenkomstig de bepalingen der wet, de terugbekoming der opgemelde som zal worden vervolgd en bevorderd door alle middelen van regten, en wat de kosten betreft ad.fl. 5,31 zelf bij wege van lijfsdwang, ter diligentie van het bestuur van de Registratie en Domeinen, tegen de voornoemde H. Oud.

  • Geplaatst op: zondag, 15 september 2013
  • Bijgewerkt op: maandag, 17 augustus 2015

Kasper Haar

Grote kenner van de geschiedenis van het Kamperlijntje is de in Kampen woonachtige Kasper Haar.


 Lees hier verder...

HanzelijnHome

Hanzelijn

Op donderdag 6 december 2012 werd de Hanzelijn door Koningin Beatrix geopend en daarmee ook station Kampen Zuid.


Lees hier verder...

GAKklein

Stadsarchief Kampen

Initiator van de vernieuwde website van Het Kamperlijntje is het Stadsarchief Kampen.


 Lees hier verder...